Ulwazi

GCTCA

IMBALI

Kwiminyaka emihlanu edlulileyo isixeko saseKapa saqala ukuhlaziya iinkqubo zokwenza ii-zones kwiidolophu nezithili ezikwi-metro. Injongo kukudibanisa zonke iinkqubo ezahlukileyo zibe yinkqubo enye ekuthiwa yiNkqubo yokwenza iiZones yaseKapa ukuze zibe kwindawo enye nokwenza kube lula ukuthatha izigqibo. Kwagqitywa yimibutho ngemibutho kwaye yenzelwe ukuze idibanise ubuchule bayo isebenzisane xa iqhubekeka.

Ukususula kwiqela lokuqala eligqaliselayo, i-GCTCA yaqaliswa ngenxa yokubona ukuba mininzi imicimbi (enxulumene nayo yonke imibutho noluntu) engaphezu kunenkqubo yokwenza ii-zone kuphela. I-GCTCA yaba ngumbutho omkhulu oquke yonke eminye, isenza izinto ezininzi ezinomdla kuluntu jikelele.

IIXESHA LANGOKU

I-Greater Cape Town Civic Alliance yi-Alliance yabemi boluntu nemibutho esebenzela ubume bemeko yendalo, igqalisela imicimbi enomdla kuluntu jikelele. Imibutho engamalungu iquke imibutho yabemi (Ratepayer and Resident Associations), imibutho ye-Environment nemibutho jikelele yabemi (Civic Associations). Kukho imicimbi emininzi i-Alliance ijongene nayo – le micimbi ingaphezu kunale yenziwe sisixeko saseKapa kuba le micimbi yayo yonke imigangatho kaRhulumente, ayiyiyo ekaRhulumente wendawo ethile (isixeko saseKapa). Uninzi lwemibutho engamalungu iquka imibutho yabemi neyabarhafi eyazi le nto yokuba kuza kuzinceda ukuqhagamshelana nabaphathi xa bengumbutho-nye.

Le mibutho emela abarhafi izixakekisa malunga nemicimbi echaphazela indawo abahlala kuyo nakweminye imicimbi eyahlukeneyo. Uninzi lwexesha baphembelela iKhansile ngokusebenzisa imibutho yekhansile kwindawo abahlala kuyo malunga nezinto ezibachaphazelayo okanye ezingathandwa ngabo ukuba zikhona. Ii-associations zizalisa izikhewu zeenkonzo ngokuzenzela ngokwayo ukuba zikhona izidingo (umzekelo: ukuthintela ulwaphulo-mtetho, amaqela alwela indalo njalo njalo). Ngokucacisa “Izinto ezichaphazela uluntu”, i-Alliance ingabizwa, okanye ingasebenza ngokwayo, ukuphuhlisa izinto ngezinto kuyo yonke imigangatho, nokuba sisikhalazo okanye kukunika izimvo okanye kukwenza into ethile.

 • Inkqubo yokwenza ii-Zone (ubude, ubungakanani, indawo esetyenziswayo, indawo ekuyo, ukusetyenziswa yepropathi, umzekelo: ihotele encinci, isikolo sabantwana, i-kresh, ishishini elenziwa ekhaya, isimokolo, ukungcakaza ngemali, indawo yokonwabela…)
 • ULawulo nezigqibo malunga nezakhiwo (iiplans zokwakha, ukusetyenziswelwa ukwakha, ukunenwa kweendawo abantu abahlala kuzo, inkxaso yamaziko akhoyo ukuze umbuzo ube nokusebenza…)
 • Ukwakhiwa kwezixhobo zokulawula iindawo – eyoluntu, eyeMetro, eyePhondo (phi nantoni)
 • Ipolisi malunga nenani labantu nezakhiwo (kufuneka amanani ayamkelwa)
 • Irhafu (yimali imasipala engayicela neenkonzo ezifunyanwa ngenxa yale mali)
 • Iinkonzo ezingundoqo (iindlela, amanzi anokuselwa, umbane, ugutyulo)
 • Izithuthi (iziphambuka, ukupholwa kwesithuthi, izitalato ezineesayini ezithi “yima”, ulawulo lwezithuthi, iirhobothi)
 • Izixhobo zoluntu (izikolo, iindawo zemidlalo, iivenkile, iindawo zokonwabela, isithuthi sikawonke-wonke)
 • Izixhobo zokuxhasa (izibhedlele, izicimi-mlimo, ii-communications, amapolisa, iinkonzo ezingxamisekileyo
 • Imeko yomoya
 • Amanzi (Imeko yamanzi anokuselwa nendlela aza kusoloka eba khona)
 • Ubuhle (bezakhiwo nobendalo)
 • Imbali (eyeNdalo, eyeNkqubo yesizwe, eyeNdawo)
 • Ingxolo
 • Iisayini
 • Izibhadubhadu
 • Ukukhenketha (iTourism)
 • Iindawo zikawonke-wonke
 • Iindawo zokulima (ukukhuselwa kwezi, ukuxhasa kwezokutya, ukuchasana nemisebenzi yedolophu)
 • Amashishini (amakhulu namancinci)
 • Ezorhwebo
 • Izibuko
 • Ukhuselo lukawonke-wonke (ukuthintela ulwaphulo-mtetho, unyanzeliso-mthetho, iCell Masts, iiNuclear Reactors …)
 • Ezendalo (ukhuselo lolwandle, olwezinto eziphilayo, izityalo nezilwanyana, indalo eyodwa esingqongileyo equka iintaba neelwandle, ukufudumezwa kwehlabathi …)

 

Injongo yeGCTCA

IKapa sisixeko esilungileyo, esixhasa inkqubela-phambili nesimanyanayo, sigcina isimilo saso esisodwa nendalo yaso eyodwa ngokulawula ngendlela eyiyo*. Yindawo apho abemi bangathatha inxaxheba khona kwimicimbi ebachaphazelayo bephila ngokufanelekileyo.

[*] ukulawula ngendlela eyiyo

Bonke abantu bathatha inxaxheba, kufuneka kube khona imvumelwano, kufuneka abaphathi bazimele izenzo zabo, kufuneka zonke izinto zikwazi ukuhlolwa, kufuneka abaphathi babe ngabantu abaphendulayo nabasebenza ngendlela eyiyo. Kufuneka kungabi kho calucalulo, kufuneka abaphathi balandele imithetho.

Izinto ezifunwa yiGCTCA – isizathu sokuseka iGCTCA

Ukunikezela ngobunkokheli nokwakha ukubanakho ukukwazi ukusebenza ngendlela efanelekileyo koluntu, ukuzama ukuqinisekisa ukulawula okulungileyo

 

IMIBUTHO

GCTCA Organisations

Leave a Reply